شهر کلکته بین سال های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۴ چندین بار توسط نیروهای ژاپنی بمباران شد. همزمان با جنگ، میلیون ها نفر بر اثر قحطی بنگال در سال ۱۹۴۳ جان خود را از دست دادند. تقاضاها برای تٰأسیس یک کشور مسلمان در سال ۱۹۴۶ منجر به یک سلسله خشونت های اجتماعی و کشته شدن بیش از ۴۰۰۰ نفر گردید.
افزایش این زد و خوردها مهاجرت جمعیت مسلمان به شرق پاکستان را در پی داشت. در ادامه تصاویری از کلکته در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ را می بینید که توسط عکاسی نظامی به نام کلود وادل گرفته شده است.
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵
شهر کلکته در سال‌ ۱۹۴۵