• نکته :

گزینه ی  حمل به   را  حتما ایران انتخاب کنید.  اگر هزینه پستی شما برای تمام استان ها یک مقدار است، مقدار پیش فرض را مقدار دلخواه قرار داده  و حتما در انتها گزینه ی  حمل به  را ایران انتخاب کنید . ( مقدارش را خالی بگذارید اهمیتی ندارد ، ولی حتما این گزینه انتخاب شود)